به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ کلیپی از اجرای کار تیمی در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب وابسته به مرکز سلاله، منتشر گردید.

​​