​این زمین چمن با مساحت 30 در60 متر مربع می باشد که جهت بازی فوتبال و بازی های گروهی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.زمین فوتبال - نمای بالا