دهکده منتظران آفتاب، دارای استخر روباز در ابعاد 5/16 در 33 متر مربع و با ظرفیت 150 نفر می باشد که در صورت نیاز و با پرداخت هزینه هر فرد، بصورت سانس های 1.5 ساعته در اختیار شرکت کنندگان اردو قرار خواهد گفت. همچنین در ایام بهار و تابستان، بصورت اجاره ای در اختیار ارگان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه معرفی نامه قرار خواهد گرفت.
نمای استخر