شماره های تماس:
(مرکز فرهنگی تربیتی سلاله)03135515242
(دهکده منتظران آفتاب)03138582030