آدرس دهکده منتظران آفتاب:اصفهان،خيابان آبشار،بعد از پل اشکاوند و قطار،سمت راست، آخر بلوار اصفهانک،باغ دارالقران(دهکده منتظران آفتاب)
شماره های تماس:
(مرکز فرهنگی تربیتی سلاله)03135515242
(دهکده منتظران آفتاب)03138582030