​دردهکده منتظران آفتاب سالن بازی های مهیج تدارک دیده شده است. این مجموعه دارای  فوتبال دستی حرفه ای، فوتبال دستی کوچک، ایرهاکی حرفه ای و پینگ پونگ می باشد.
محوطه بازی سرپوشيده-ايرهاکی
محوطه بازی سرپوشيده- فوتبال دستیمحوطه بازی سرپوشيده - پينگ پنگ