​درکنار مجموعه پینت بال آفتاب، محوطه سرپوشیده  بازی های مهیج تدارک دیده شده است. این مجموعه دارای  فوتبال دستی حرفه ای، فوتبال دستی کوچک، ایرهاکی حرفه ای، تیروکمان و دارت دیجیتالی می باشد.
محوطه بازی سرپوشيده-ايرهاکی
محوطه بازی سرپوشيده - دارت دیجیتالی
محوطه بازی سرپوشيده- فوتبال دستیمحوطه بازی سرپوشيده - پينگ پنگ